Over Altius ABA

MISSIE

De afgelopen decennia heeft Frans van Haaren zich in Amerika bezig gehouden met ABA en de toepassing daarvan bij kinderen met autisme en andere ontwikkelingsstoornissen. Hij is oprichter van The ABA Academy en Autism Early Intervention Clinics. De afgelopen 15 jaar zijn hier al vele kinderen met autisme en hun families geholpen.

Frans heeft het zijn persoonlijke missie gemaakt om deze specifieke kennis en behandelmethodes over te brengen naar Nederland, Altius ABA is daarvan het resultaat.

De missie van Altius ABA bestaat als eerste en belangrijkste punt uit het creëren van een omgeving waar kinderen met autisme en andere ontwikkelingsstoornissen plezier hebben terwijl ze leren wat ze moeten leren om zich tot hun volle potentieel te kunnen ontwikkelen.

We zullen effectieve gedragsanalytische interventies gebruiken om probleem gedrag te verhelpen en de kinderen nieuwe vaardigheden aan te leren.

Ook zullen we coaching bieden aan ouders, leerkrachten en andere professionals in het toepassen van de door ons ingezette interventies. Met als uiteindelijke doel een goede samenwerking te bewerkstelligen tussen alle partijen om zo het beste te kunnen doen voor de kinderen en hun families.

 

AANPAK

Omdat geen twee kinderen hetzelfde zijn, maken we voor elk kind een individueel zorgplan. Bij het samenstellen hiervan maken we gebruik van de VB-MAPP (Verbal Behavior – Milestones Assessment and Placement Program). De VB-MAPP is een op objectieve criteria gebaseerd assessment tool, een handleiding voor het samenstellen van een curriculum en een systeem waarmee vaardigheden kunnen worden gevolgd. De VB-MAPP is gebaseerd op de analyse van verbaal gedrag (taal) van B.F. Skinner (1957) en onderzoek op het gebied van de toegepaste gedragsanalyse. De volgende vaardigheidsdomeinen worden daarbij geanalyseerd:

  • Taalvaardigheden waaronder vragen om dingen, het benoemen van dingen in de omgeving, nazeggen, converseren, luisteren en het opvolgen van instructies, zinsbouw.
  • Visuele vaardigheden zoals het gericht kijken naar visuele stimuli en het bij elkaar leggen van dingen die bij elkaar horen gebaseerd op visuele informatie.

Fysieke en sociale vaardigheden waaronder motor imitatie, zelfstandig spel, spelen met anderen, activiteiten in een groep of klassituatie.

De VB-MAPP omvat ook een analyse van de basisbegrippen op het gebied van lezen, rekenen en schrijven en het zelfhulp-domein, m.a.w. welke vaardigheden de cliënt bezit op het gebied van eten, drinken, aankleden, tandenpoetsen en zelf naar het toilet gaan.

http://www.marksundberg.com/vb-mapp.htm

 

ABA therapie laat zich niet in een ‘branded approach’ vatten zoals soms wel wordt gesuggereerd (Pivotal Response Treatment, Floor-time, Son-Rise, TEACCH, PECS) omdat een effectieve behandeling volledig moet worden geïndividualiseerd, gebaseerd op de specifieke kenmerken (sterken en zwakke punten) van iedere clïent.

De sterke en zwakke punten worden vastgesteld aan de hand van een zeer uitgebreid assessment proces zoals bijvoorbeeld het Verbal Behavior – Milestones Assessment and Placement Program (VB-MAPP, Sundberg, 2008) of Assessment of Basis Language and Learning Skills – Revised (ABLLS-R, Partington, 2006).

Op basis van deze informatie worden specifieke behandelingsdoelen vastgesteld en behandelingsstrategieën ontworpen door de toegepaste gedragsdeskundige (Board Certified Behavior Analyst, BCBA of Board Certified assistant Behavior Analyst, BCaBA) die dan door een daartoe speciaal opgeleide therapeut worden geîmplementeerd (Registered Behavior Technician, RBT). De BCBA blijft het behandelingsplan overzien en past het voortdurend aan gebaseerd op de vooruitgang die de clîent maakt.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat behandeling gebaseerd op de methodes en principes van de toegepaste gedragsanalyse (ABA) tot meetbare verbeteringen zal leiden (evidence-based). De behandeling maakt gebruik van alle relevante informatie die 60 jaar onderzoek op het gebied van de toegepaste gedragsanalyse heeft opgeleverd. De behandeling omvat een groot aantal verschillende strategieën zoals het onmiddellijk beginnen met het aanleren van effectieve manieren om dingen te vragen (via gesproken taal, gebarentaal, of het uitwisselen van pictorgrammen), effectief gebruik maken van strategieën om de motivatie te verhogen, alleen maar gebruik maken van positieve bekrachtigers, het aanleren van taalvaardigheden gebruikmakend van de ‘normale’ taalontwikkeling, het tegelijkertijd aanleren van vaardigheden uit verschillende domeinen, gebruik maken van ‘foutloze’ leer procedures om frustratie te vermijden, het gebruik maken van zeer gestructureerde leerervaringen (discrete trials) maar ook gebruikmaken van de leermomenten zoals die zich in het dagelijks leven voordoen (op de speelplaats, in de gymzaal, bij het eten, op de wc, bij het wassen, enz.).